طرح کرامت در مقطع ابتدایی

درک راحت درس با طرح کرامت

برای این که راحت تر موضوع را جا بیندازیم؛ باید بگوییم که شما طرح کرامت خود را می نویسید ولی مقاله است که به عنوان پایه ای برای کار نمونه طرح کرامت شما مورد قبول واقع می شود.

معنی دیگر این حرف این است که نوشتن طرح کرامت شما عموما فورمول بندی های مقاله های  شما را دارد ( بسیار مشکل است که یک دانش آموز را قبل از این که بدانید به چه شکلی حرف بزنید، بیان کنید!)

18 mar 2019