سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت

سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت

محتوامتنی و سوالات خدمت شیوه های نوین تربیت

در بین محتوای جلسه مهمترین قسمت های محتوا برای طرح سئوال را بیان کرده و چند نمونه سوال بین ابین محتوا طرح کرده ایم تا فراگیران عزیز بتوانند راحت تر با سوالات و نحوه طرح آنها  آشنا شوند.

فیلم 1 – جلسه دوم : تحول شناختی : هوش هیجانی و نظم دهی شناختی هیجان

خلاصه کلی فیلم اول جلسه دوم : این مبحث اقدام به ارائه تعاریف و ظرفیت های هوش هیجانی و پاسخ های هوشمندانه میکند. تفاوت افراد دارای هوش هیجانی بالاتر را بیان کرده و کاربردهای هوش هیجانی در زندگی و روابط اجتماعی را بیان میکند.

در قسمت پایانی اقدام به معرفی انواع سازگاری ها و پاسخ های هوشمندانه به محیط میکند و بصورت مفسل تر 3 حالت پایه ارائه پاسخ های هوشمندانه به محرک های محیطی را بیان میکند . این 3 پاسخ هوشمندانه از سطح مبتدی و پایه مانند بازتاب در موجودات زنده کوچیک , غریزه در موجودات زنده و توانایی یادگیری و ارائه پاسخ به محرک های محیطی در مواجه با حالاتی که قبلا یاد گرفته اند را بیان میکند. در انتهای ویدئو ظرفیت های سطح بالای هوش را بیان میکند.

شرح محتوای استخراج شده از فیلم اول جلسه دوم :

تعاریف هوش هیجانی توسط دانیل گلمن :  هوش هیجانی را استفاده از هوش عمومی در زندگی روزمره تعریف میکند. که تعریف ساده و مناسبی است

چند مثال برای جا افتادن مفهوم کلی هوش هیجانی

مثال : افراد زیادی هستند که از هوش عمومی بالایی دارند اما روابط اجتماعی و بین فردی خوبی با افراد خانواده و اطرافیانشان برقرار کنند

مثال : تحصیل کرده های زیادی هستند که تحصیلات عالی دارند ولی شغل مناسب گیر نمیارند. چون نمیتوانند داشته هایشان را به خوبی ارائه دهند برای دیگران

نتیجه گیری از دو مثال فوق : این قبیل افراد هوش عمومی بالایی آی کیو دارند ولی هوش هیجانی پایینی دارند. و در حل مسائل روزمره قادر به استفاده از هوش خود نیستند.

ارائه چند تعریف از هوش هیجانی :

هوش هیجانی سازه شناختی است , توانایی شناختی است. توانایی شناختی که در همه افراد یکسان نیست.

هوش هیجانی شکلی از هوش است که تفاوت افراد را در شناخت احساسات انگیزه ها و مهار و کنترل هیجانات در زمینه های اجتماعی نشون میده

افراد با هوش هیجانی بالا چه خصوصیاتی دارند؟

هوش هیجانی میتونه یک ظرفیت شناختی باشه که به ما امکان استفاده بهتر از هوشمان در زندگی روزمره را میدهد ,

هوش هیجانی به ما امکان شناخت بهتر احساساتمان را میدهد.

استفاده از احساسات و انگیزه ها در جهت جریان فکر بهتر و اهدافمان

( وقتی انسان میدونه دقیقا چی دوست داره یا نداره بهتر میتونه خودشا در مسیر خواسته هاش قرار بده)

هوش هیجانی در مهار بهتر احساسات به ما کمک میکند.

ادم های دارای هوش هیجانی میتوانند خودشان را آماده کنند از نظر انگیزشی برای ورود به موقعیت هایی که دوست ندارد یا انجام دادن کارهای سختی که دیگران براحتی نمیتوانند انجام دهند.

افراد دارای هوش هیجانی بالا بهتر میتونند با دیگران ارتباط  بهتری بگیرند که مهمترین مهارت های ارتباط خوب با دیگران ظرفیت همدلی است.

تاریخچه استفاده از تعابیر مختلف برای تعریف هوش هیجانی توسط بشر:

اولین تعاریف هوش هیجانی :

ادروارد  سوئلدارگ  اولین بار از آن به نام هوش اجتماعی نام برد : سوئلدارگ انواع هوش را به 3 دسته تقسیم کرد

هوش اجتماعی

هوش فلسفی

هوش عملی

پاسخ های هوشمندانه به شرایط و محرک های محیطی

هوش در معنای کلی میتونه ظرفیت سازگاری تعریف بشه مثال هایی برای پاسخ هوشمندانه :

موجودات زنده از ابتدایی ترین شکل حیات تا سطوح بالتری مانند انسان ها نسبت به موقعیت ها و محرک های محیطی واکنش و پاسخ های هوشمندانه ای نشان میدهند که بسته به سطح هوش موجود زنده واکنش و پاسخ هوشمندانه هم از سطح ابتدایی تا پیشرفته طبقه بندی میشود.

خیلی از رفتارهای موجودات زنده هوشمندانه است مانند تغییر جهت گل آفتابگردان نسبت به خورشید یک عمل هوشمندانه است.

اولین و ابتدایی ترین سطح پاسخ هوشمندانه:

یا مثل پاسخ های بازتابی موجودات زنده در سطوح تکاملی پایین تر به محرک های محیطی

بازتاب چیست؟ یک عمل ارثی نیاموخته است که در سطح نخاغ شکل میگیره ( ساده ترین شکل پاسخ هوشمندانه است : بازتاب)

پاسخ های غریزی سطح بالاتری از پاسخ هوشمندانه نسبت به بازتاب است

اعمال و رفتار غریزی از بازتاب ها پیچیده تر و بالاتر هستند ولی آنها هم ارثی و نیاموخته هستند مانند بازتاب ها

مثال عمل غریزی : کوچ پرندگان

ارائه پاسخ های هوشمندانه به محرک ها و شرایط محیطی از طریق یادگیری

سطح بالاتری از اعمال غریزی و بازتاب در انجام اعمال هوشمندانه ظرفیت و توانایی موجودات زنده برای یادگیری است.

توانایی یادگیری به موجودات زنده امکان سازگاری بهتری به موجودات زنده نسبت به بازتاب و غریزه میده

محدودیت ها پاسخ های هوشمندانه در 3 حالت بازتاب – غریزی و یادگیری :

محدودیت بازتاب : موجود زنده که به واسطه بازتاب زندگی میکنه نمیتونه به همه محرک ها بده و به بخش محدودی میتونه پاسخ بده

محدودیت اعمال غریزی هوشمندان : اینها هم محدودیت در واکنش به محرک های محیطی دارند ولی از سطح بازتاب مخدودیت های کمتری دارند.

محدودیت یادگیری : یادگیری های ما و موجودات زنده میتونه به ما اجازه واکنش به محرک های محیطی در شرایطی که قبلا یاد گرفته ایم را میدهد ولی محدودیت دارد چون اگر در شرایطی که قبلا تجربه نکرده و یاد نگرفته ایم نمیتوانیم واکنش مناسبی نشان دهیم.

یعنی در موقعیت های مشابه قبل توان واکنش داریم.

ظرفیت های سطح بالای هوش :

توانایی حل مساله

مفهوم سازی

تفکر خلاق

تفکر منطقی

بهره برداری از ظرفیت های سطح بالای هوش به ما نه تنها امکان میدهند با محیط سازش و سازگاری پیدا کنیم بلکه به ما امکان میدهند بتوانیم دنیا ( محیط اطراف ) را تغییر داده و طبق خواسته ها و نیازهایمان آن را بسازیم. بخش اول جلسه دوم در اینجا پایان یافت

 

فیلم دوم – جلسه دوم :

آنچه در این فیلم بدان پرداخته میشود :

الگوهای مفهومی هوش هیجانی

آموزش هوش هیجانی

روش های نظم دهی هیجان

 

بخش ششم تحول شناختی – ادامه مبحث هوش هیجانی  از فیم اول جلسه دوم

تقسیم بندی تعاریف هوش هیجانی

تعاریف و تقسیم بندی های زیادی برای هوش هیجانی ارائه شده است اما بطور کلی 2 الگوی نظری ( اگوی توانایی ها و الگوی ترکیبی ) وجود دارند که تمام نظریه ها و ایده ها را در خودشان جای میدهند.

الگوی توانایی ها برای ارائه تعریف هوش هیجانی

از منظر الگوی توانایی هوش هیجانی نوعی هوش و سازه شناختی است

الگوی ترکیبی برای ارائه تعریف هوش هیجانی

در الگوی ترکیبی صفحات و رگه هایی را برای هوش هیجانی در نظر گرفته و به آن جنبه شخصیتی میدهد.

الگوی ترکیبی هوش هیجانی را صفت هایی از شخصیت میدونه و قائل به بالاتر یا پایین تر بودن درجه هوش هیجانی افراد است و اعتقاد داره برخی افراد در برخی از صفات استعداد بالاتری دارند.

 

مقایسه هوش عمومی و هوش هیجانی

هوش هیجانی یک سازه ارزشمند بوده و در بعضی جاها میتونه بالاتر از هوش عمومی بیان شه چون هوش هیجانی آموزش پذیر تره .

چون در حدود شش سالگی به بعد هوش عمومی افراد تغییرات کمی دارد و با آموزش و مداخله هم تغییری پیدا نمیکند بعد از 14 سالگی

ولی هوش عمومی قابلیت آموزش دارد  هر چند مطمئن نیستیم آموزش و یادگیری و ارتقاء هوش هیجانی به سادگی و سرعت قابل انجام باشد.

 

هوش هیجانی امکان ارتقاء بعد از شکل گیری دارد ولی هوش عمومی ندارد.

 

یکی از مهمترین ویژگیهای روش های مختلف آموزش هوش مصنوعی :

استفاده از روش های مختلف و تلاش برای ارتقاء  ظرفیت های فردی در جهت شناخت احساسات و انگیزه ها

تلاش در جهت ارتقاء ظرفیت های ارتباطی فرد

 

 

 

یکی از مشخصه های افرادی که هوش هیجانی پایینی دارند:

افراد هوش هیجانی پایین : توصیف کننده خوبی از احساساتشان نیستند.

راه حل : به افراد اجازه داده میشود با روش های بیشتر و استفاده از لغات و واژه های بیشتری احساساتشان را بیان کنند که باعث بالا رفتن هوش هیجانی و دایر المعارف لغات ذهنی فرد میشود.

نظم دهی یا تنظیم هیجان:

تعریف کلی نظم دهی و تنظیم هیجان : فعالیت هایی که فرد میتونه انجام بده تا نوع , چگونگی ,فراوانی و زمان  احساسات و رفتارهای فرد را قبل و بعد از تجربه هیجانی تغییر و تحت تاثیر قرار بدهد.

به عبارت دیگر تعریف هوش هیجانی : استفاده از روش های مختلف برای تنظیم احساسات قبل و بعد از تجربه هیجانی است.

چند راهکار تنظیم هیجان یا نظم دهی هیجان

پرهیز کردن از فعالیت هیجانی یکی از شیوه های نظم دهی هیجان است.

روبرو شدن یک نفر با یک تجربه هیجانی ترسناک یکی از شیوه های کمک کردن بار هیجانی منفی : پرهیز کردن از فعالیت هیجانی یک فعالیت تنظیم کننده و نظم دهی هیجان است که باعث بهتر شدن احساس ترس اش میشود.

فراموش کردن و عدم یادآوری افکار و تجارب هیجانی

یک نفر قادر نیست مشکلش را حل کند و احساس بدی دارد . یکی از راه های بهتر شدن احساس پرت کردن حواس از مشکل و فکر نکردن به مساله و مشکل است .

مواجهه با مساله برای تنظیم هیجان

افرادی که دارای سلامت روان بالاتری هستند معمولا از روش مواجهه با مساله برای تنظیم هیجان استفاده میکنند و بجای فراموشی مقطعی یا کلی به استقبال مساله و مشکلشان رفته و سعی میکنند راه حلی برای آن پیدا کنند.

چند نکته در مورد روش های کنترل احساسات و تنظیم هیجانی

بطور کلی  روش هایی که افراد در مواجهه با مشکلات , هیجانات و مسائل به دو گروه هیجان مدار و مساله مدار  توجه داشته باشید از مجموع روش هایی که برای تنظیم هیجان و احساست استفاده میشوند تعدادی روش های منفی هستند. که در گروه هیجان مدار قرار میگیرند. مانند : استفاده از مواد برای فراموش کردن مشکلات    یا بعضی مواقع افراد برای بهبود احساساتشان  و رفاموش کردن مشکلات  اقدام به خوش گذرانی های افراطی میکنند. در این حالت احساسشان برای مدت کوتاهی بهبود یافته ولی مساله و مشکلشان همچنان سر جای خود است و حل نشده است.

سرکوب و نادیده گرفتن  و فراموش کردن احساسات هم یک روش منفی برای تنظیم و کنترل هیجان است چون استفاده از این روش باعث عدم آگاهی فرد و عدم شناخت فرد در آینده از این احساسات خود است که برای تنظیم هیجاناتش آنها را سرکوب و فراموش کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محتوا و سوالات جلسه سوم ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت

محتوای متنی استخراج شده از فیلم اول جلسه سوم به همراه نمونه سوالات و تحلیل انواع روش های طرح سوال از داخل متن

امروز 15 آبانماه 1397 ویدئوهای جلسه سوم دوره ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت منتشر شد . آزمون اول دوره مراقبت عاطفی از محتوای جلسات اول – دوم و سوم خواهد بود و افرادی که در این آزمون شرکت کرده اند از 19 الی 21 آبانماه باید در آزمون مرحله اول شرکت کنند.

در ادامه استخراج محتوای متنی از فیلم های جلسات و تحلیل و درآوردن نمونه سوالات ضمن خدمت مراقبت عاطفی از ویدئو های جلسات اینبار به تدوین و تحلیل محتوای استخراج شده از فیلم اول جلسه سوم میپردازیم.

در بین متن استخراجی تعدادی نمونه سوال طرح کرده و سعی داریم با بیان مثال هایی نحوه طرح سوال از این محتوا را بررسی کنیم.

 

محتوای متنی جلسه سوم مراقبت عاطفی – فیلم اول

محتوای متنی استخراج شده از فیلم  اول جلسه سوم ضمن خدمت شیوه های نوین تربیتو روانشناسی به همراه سوالاتی بصورت نمونه

 
 

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

 

 

محور موضوعی : تحول انگیزش و هیجان و ارزشها –اضطراب

اضطراب:

اضطراب یک ارزش منفی است و افراد دوست ندارند آن را تجربه کنند. اضطراب کمک میکند فرد از خطرات احتمالی دور باشد

سوال : ارزش حیاتی اضطراب و ترس چیست ؟

جواب : ترس باعث میشود فرد از موقعیت خطر ناک دوری کند.

هم ترس و هم اضطراب از نگاه معطوف به آینده ناشی میشوند . نگرانی از آینده دلیل اصلی اضطراب است

سوال ؟ دلیل اصلی اضطراب چیست ؟

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

الف : ترس

ب : نگرانی از آینده

ج: پیش بینی خطرات احتمالی

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

د: موارد ب و ج

انسان ها میتوانند آینده را پیش بینی کرده و خودشان را آماده کنند.

اگر آینده ای که پیش بینی میکنیم پرمخاطره باشد ما دچار ترس و اضطراب میشویم.

اگر آینده خطری پیش بینی نشود ترسی هم نخواهیم داشت.

مثال : گوره خری که از دست شیر فرار کرده وقتی به مرتعی میرسد بدون توجه به آینده شروع به علف خوردن میکند.

اما انسان اینگونه نیست . و خطرات احتمالی را پیش بینمی میکند.

نگرانی قلب اضطراب و ترس است.

نگرانی قبل و دلیل اصلی ایجاد اضطراب و ترس میشود . نگرانی هم میتواند مفید باشد هم مضر

نگرانی : میتواند زمینه ساز ایجاد آمادگی بیشتر برای مواجه باشد

یا میتونه اضطراب فرد را افزایش داده و در تله خود گرفتار کنه

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

نگرانی تیر دو لبه ای است که میتواند هم مفید باشد و مضر

تفاوت ترس و اضطراب:

عامل ترس در اضطراب وجود معلوم نیست

عامل ترس در حالت ترسیدن افراد مشخص است.

استرس :

استرس عامل بیرونی است که ادراک و شناخت فرد از موقعیت را تحت تاثیر قرار میدهد. عامل بیرونی میتونه شرایط درونی و فیزیولوژیک فرد را تحت تاثر قرار میدهد.

مثال هایی برای انواع استرس ها : اضطراب شغلی , تحت فشار قرار گرفتن از طرف جمع

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

چاره رهایی از استرس :

شناختن عوامل استرس زا

پیش بینی و کنترل عوامل استرس زا

 

عوامل اضطراب :

میتونه عوامل ناهوشیار باشه

برخی از عوامل برمیگرده به تمایلات ممنوعه ما مانند بالا نبردن صدا , نشان دادن خشم ,  تمایلات جنسی به واسطه سرکوب این تمایلات

در اینجا اضطراب یک هشدار است و به ما هشدار میدهد تا هواسمان باشد که در مسیر خواسته های اشتباه هستیم.

سرکوبی این تمایلات باعث افزایش اضطراب میشود.

سوال : سرکوبی تمایلات ممنوعه باعث ایجاد ................ میشود ؟

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

الف : استرس

ب : هیجان

ج: اضطراب

د : هر سه مورد

اضطراب را اگر نوعی برانگیختگی عمومی تلقی کنیم با عملکرد ما رابطه مستقیم دارد.

سوال : اضطراب با عملکرد ما رابطه ................... دارد .         جواب : مستقیم

مثلا اگر از ما خواسته باشند کاری کنیم که دشوار است احتیاج به آمادگی و برانگیختگی هیجانی بیشتری دارد . بنابر این بدون برانگیختگی هیجانی لازم مطمئنا نمیتوانیم بخوبی آن کار دشوار را انجام دهی.

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

در نقطه مقابل وقتی از ما بخواهند کار آسانی مانند خوابیدن انجام دهیم اینجا برانگیختگی هیجانی زیاد میتواند مضر باشد.

سوال : قانون یرکس داتسون ؟

با افزایش یا کاهش دشواری عملکرد : افزایش یا کاهش سطح برانگیختگی هیجانی = قانون یرکس داتسون

اضطراب عملکرد هایی را اسیب میزند که سطح دشواری پایینی دارند و اضطراب به مراتب بالاتر از سطح دشواری عملکردی است.

سوال : اضطراب عملکرد هایی با سطح دشواری ................ را آسیب میزند؟   جواب : پایین

سوال : چه عملکردهایی به واسطه اضطراب آسیب میبینند ؟   جواب : عملکردهای آسانتر

سوال : دلیل آسیب زدن اضطراب به عملکردهای ما چیست ؟   جواب : بالاتر بودن سطح اضطراب از سطح دشواری عمل

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

مثال : فراموش کردن دانش آموزان آنچه را که خوانده اند بخاطر اضطراب زیاد ناشی از امتحان که به علت عدم کنترل و مدیریت اضطراب است.

 

سوال : 3 هیجان مهم  را نام ببرید ؟                    جواب : اضطراب , خشم , افسردگی

خشم : خشم هم هیجان منفی است اما ارزش حیاتی دارد

ارسطو در مجموعه کتاب هایی که پیرامون اخلاق نوشته است باره خشم میگوید : عصبانیت کار ساده ای است اما عصبانیت به نحو  درست, میزان درست , زمان درست و دلیل درست و نسبت به شخص درست دشوار است.

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

سوال : این سخن از کیست ؟ عصبانیت کار ساده ای است اما عصبانیت به نحو  درست, به میزان درست , در زمان درست , به دلیل درست و نسبت به شخص درست دشوار است.

جواب : ارسطو

اگر قرار است بخوبی خشم را شناخته و مهار کنیم لازم نیست از شناختن آن طفره بریم لازم است راه های کنترل آن را یاد بگیریم.

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

لازمه کنترل و شناخت خشم تجربه کردن آن است و بدون تجربه کردن نمیتوانیم خشم را بخوبی شناخته و مهار کنیم.

سوال : لازمه کنترل خشم چیست؟  جواب : تجربه

هیجان افسردگی :

افسردگی شرایط هیجان طبیعی و به سامان نیست اما نوجوانان و جوانان زیادی درگیر افسردگی هستند.

چه زمانی ما دچار افسردگی هستیم ؟  : حالت اندوه ما متناسب با تجربه ما نیست و فراتر از اون هست و در زمان طولانی تری ادامه پیدا میکند ما دچار افسردگی هستیم.

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

نشانه های افسردگی ؟: عدم تمایل , بی تفاوتی به کسب لذت در زندگی است اععم از لذت های زندگی فردی یا اجتماعی

 

 

 

محتوای متنی و نمونه سوالات ضمن خدمت مراقبت عاطفی برگرفته از فیلم دوم جلسه سوم

بخش پنجم از مبحث هیجان انگیزه ها و ارزش ها

احساس خوشبختی

احساس خوشبختی یا شادکامی تشکیل شده است از رضایت از زندگی به همراه احساساتی مانند مسرت  و.. بدون اضطراب و افسردگی

وقتی افراد در حالت احساس خوشبختی هستند اتفاقات زیادی در مغزشان میافتد.

ترشح دوپامین در مغز از نتایج ایجاد خوشبختی است که افزایش دوپامین در مغز باعث افزایش توانایی های یادگیری و موفقیت های زندگی افراد میشود.

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

احساس خوشبختی  در ذهن چگونه ایجاد و ساخته و پرداخته میشود؟ در این مورد 3 نظریه اصلی وجود دارد که عبارتند از:

نظریه لذت گرایی

نظریه فضیلت گرایی

نظریه ترکیبی

 

نظریه لذت گرایی در تعریف خوشبختی

یکی از قدیمی ترین نظریه ها معتقد است که خوشبختی در گرو دریافت یا روبرو شدن با لذت های زندگی و اجتناب از طرد است.

اگر انسان ها به دنبال کسب لذت های آنی باشند میتوانند این احساس خوشبختی را کسب کنند

احساس خوشبختی ناشی از دریافت لذت و اجتناب از درد دو ایراد مهم دارد.

انسان لذت جو به مرور و داعما باید اهداف لذت طلبانه خودش را ارتقاء دهد . و با رسیدن به یک لذت لذت دیگری را جایگزین کند چون لذت دوام ندارد .

این جریان جستجوی لذت و خوشی میتونه فرد را دائما در صدد دستیابی به اهداف بالاتر بکند و فرد دنبال افزایش دستاوردهای خوشحال کننده زندگی است.

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

دومین ایراد : لذت حقیقتا نمیتواند یک احساس تمامیت به انسان بدهد . به این معنا که ما با پیروی کردن از خوشی های زندگی باعث میشود یک احساس ملال و نوعی بیهودگی را به مرور تجربه کنیم.

این دو ایراد نظریه لذت گرایی را با تردید زیادی مواجه میکند.

 

نظریه فضیلت گرایی در باره خوشبختی

نقطه مقابل نظریه لذت گرایی نظریه فضیلت گرایی است.

این نظریه بیان میکند که اگر انسان ها به دنبال گسترش معنای زندگی باشند و به دنبال تعالی و خودشکوفایی و اعتلای خویشتن باشند احساس خوشبختی و شادکامی بیشتری خواهند داشت .

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

اگر ما برای زندگیمان معنا و اهداف ارزشمند نداشته باشیم و صرفا به دنبال لذت گرایی باشیم در نهایت چیزی که بدست میاد یک واماندگی و دوری مفرط از اعتلای شخصی است . یکی از وجوه رضایتمندی در زندگی ما این است که بتوانیم روزهای آتی زندگیمان را در شرایط بهتری سپری کنیم و مواردی که میتوانند به ما احساس مفید بودن و مهم بودن را بدهند افزایش دهیم.

تشابه دو نظریه لذت گرایی و فضیلت گرایی در تعریف خوشبختی چیست؟

جواب : ریشه هر دو در وجود انسان است و جزء اهداف قابل ارتقاء و حیات بخش زندگی هستند.

این دو نظریه نمیتوانند به تنهایی تعریف کاملی از نحوه ایجاد خوشبختی بیان کنند.

نظریه ترکیبی در تعریف خوشبختی

این نظریه ترکیب دو نظریه لذت گرایی و فضیلت گرایی است انسان ها باید در هر دو قلمرو حرکت کنند و هم به دنبال لذت گرایی و هم به دنبال فضیلت گرایی باشند.

پرچمدار نظریه ترکیبی خوشبختی سلیگمن است.

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

وی در چهارچوب روانشناسی مثبت معتقد است هر دو نظریه لذت گرایی و فضیلت گرایی میتوانند باعث ارتقاء ارزش های فردی و اجتماعی و دست یابی به خوشبختی میشوند .

جمع بندی مبحث خوشبختی :

ما سعی کنیم در چهارچوب نظریه هایی که خوشبختی را تعریف میکنند زندگی کنیم.

ایجاد تعادل و توازن بین لذت و تعالی کار ساده ای نیست و باید در این مورد تعلیم ببینیم. و نحوه برقرار کردن تعادل و توازن بین لذت و تعالی را را یاد بگیریم.

www.sch1.ir

@farhangianepars

 

بخش هایی از زندگی ما باید در مسیر تعالی باشد و بخش هایی در مسیر لذت

تعالی شخصی تکلیف و دستورالعمل بیرونی نیست که از طرف کسی به ما تکلیف شده باشد . ما باید در درون خودمان  و تجاربمان تامل کنیم و آنچه را که باعث شکوفایی و تعالی ما میشود را محقق کنیم.

سوالی که مطرح میشه اینه ؟

ما چقدر میتوانیم بر پایه دریافت های ذهنیمان خوشبختی را ایجاد کنیم. و چقدر محیط و عوامل خارجی میتوانند خوشبختی را برای ما ایجاد کنند.

15 mar 2019